Dân dụng (Q9) – Hybrid 5.12kWp

Hòa lưới & Lưu trữ (Hybrid): 5.12kWp / 4.8kWh  

30/04/2018 Chili Admin